Privacy Policy

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

 

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

 

Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo  iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

 

Aké údaje teda uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

 

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Existujú a aj my využívame viacero druhov cookies - tie, ktoré si vyžaduje technické fungovanie webstránky ako aj tie, ktoré vás teoreticky môžu identifikovať a ktoré právna prax označuje za osobný údaj.  Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že v niektorých prípadoch ide tiež o váš osobný údaj.

Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si vás delíme do záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. Pre vás to má tú výhodu, že vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. V kocke, na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov.

Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: [email protected]  a v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Garantujeme, že tak urobíme skôr ako pred koncom lehoty. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

 

Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, video zdarma, prístup do webinára a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, adresa. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

 

Čo to je spracúvanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

 

Na čo tieto informácie o vás používame? (účely) A na akom právnom základe?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť Beclout Store s.r.o., Agátová 516/2, Kanianka, 97217, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vo vložke číslo 100741/B.

K zberu osobných údajov dochádza na nasledovných webových stránkach: www.markokulich.com

Na jednotlivých webových stránkach fungujú rozličné predajné mechanizmy produktov (v online a offline podobe), ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

 

Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári pri platených online kurzoch na webových stránkach www.markokulich.com:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu  (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – potrebné na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov; z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;

e-mail - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky, doručenie dodatočných informácií k objednávke od dodávateľa, prevádzkovateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;

e-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané, a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;

mobilné číslo - za účelom informovania o stave objednávky a VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje - technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

 

Osobné údaje zadávané na uvedených webstránkach pri balíčku noviniek zdarma:

e-mail - na účel zasielania balíčku noviniek zdarma, o ktorý ste prejavili záujem - na váš e-mail je postupne uvoľňovaný obsah balíčku noviniek zdarma, ktoré sú definované pri zadávaní vášho e-mailu ako aj v potvrdzovacom e-maile. Právnym základom spracúvania osobných údajov je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

 

Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári plateného kurzu na webstránke markokulich.com:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) - na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu - na účel starostlivosti o zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka = oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

e-mail - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky (platený e-book), aktualizácia informácií a nového obsahu v e-booku, doručenie dodatočných info od dodávateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;

e-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;

mobilné číslo - za účelom informovania o stave objednávky VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje - technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

 

Osobné údaje zadávané na webstránke www.markokulich.com:

e-mail - na účel vstupu do balíčku noviniek pozostávajúceho z tréningu zdarma a ďalších podobných noviniek (online prednášky zdarma + ďalšie novinky o  ktorých ste informovaný pri zadávaní vášho e-mailu ako aj v potvrdzovacom e-maile.) - na váš e-mail je zaslaný odkaz umožňujúci prístup k obsahu videí a ďalšie novinky a informácie súvisiace s online vzdelávacím programom. Právnym základom spracúvania osobných údajov je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

 

Osobné údaje zadávané v žiadosti o odber newslettera na webstránke www.markokulich.com/newsletter:

meno, e-mailová adresa - doručovanie marketingových informácií, ktoré sú súčasťou newslettera (nie affiliate ponúk), o ktoré ste prejavili záujem pri udelení vášho súhlasu. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel do odvolania vášho súhlasu, no max. po dobu 5 rokov.

 

Osobné údaje zadávané na webstránke www.markokulich.com v objednávkovom formulári vstupenky na živý tréning (vzdelávacie podujatia - jednotlivé semináre k predajným technikám na FB):

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) - na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu - na účel starostlivosti o zákazníka, zabezpečenie chodu vzdelávacieho podujatia = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze

e-mail, mobilné číslo - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky vstupenky, doručenie vstupenky na živý tréning, aktualizácia informácií o živom tréningu, doručenie dodatočných info od dodávateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;

e-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa zameraných na oblasť, v ktorej bolo zákazníkovi poskytnuté živé podujatie a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;

mobilné číslo - za účelom informovania o stave objednávky, pripomienky pred živým tréningom a VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje - technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

 

Odporúčania na produkty na webstránkach:

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.

 

Komentáre na našich webových stránkach:

Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so spracovaním vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, e-mail, vaša stránka a obsah komentára), pričom zverejnené sú iba meno príp. aj priezvisko (ak ho zadáte) a obsah Vášho komentára. Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžeš kedykoľvek odvolať.

 

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania (príp. do namietania oprávneného záujmu prevádzkovateľa) je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

 

Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, anitvírove programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby - zamestnanci či sprostredkovatelia - ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; platba za produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním. Navyše k 25.05.2018 máme vypracované posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach.

V neposlednom rade, zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej skrinke, v budove s bezpečnostným zámkom. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by bol náš systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úradom na ochranu osobných údajov.

 

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je:

Kontaktné osoby: Marko Kulich

e-mail: [email protected] 

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplnosti.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo odhlásiť v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: [email protected]

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory - inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania (viď vyššie) vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

 

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) - alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?

Náš tím funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú od 25.07.2018 doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje aj u členov nášho tímu boli v bezpečí.

 

Komunikácia medzi nami, ktorá niekedy obsahuje aj vaše osobné údaje, funguje cez zabezpečené prístupy.

Hosting nám poskytuje obchodná spoločnosť godaddy.com, s ktorou bude od 25.07.2018 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Účtovnícke služby máme outsourcované s externou účtovníckou spoločnosťou Zuzana Hanzelová so sídlom v Bojniciach, s ktorou bude od 25.07.2018 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 25.05.2018 máme s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení - viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Gdrive (cloudové služby) - https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/

Google Ads - https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Telegram (komunikácia) - https://telegram.org/faq  

Kajabi (e-mail marketing) - https://kajabi.com/blog/kajabi-you-and-the-gdpr 

Stripe (platobná brána) - https://stripe.com/en-sk/legal/dpa 

Disqus (komentáre) - Privacy Policy, updates on Disqus privacy policy.

 

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na [email protected]Ďakujeme.

Ponuky na produkty týchto tretích strán vám budeme zasielať na e-mail len na základe vášho vážneho, slobodného, informovaného, konkrétneho, jednoznačného a kedykoľvek odvolateľného súhlasu.

 

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 23.05.2018

 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Beclout Store s.r.o.,
Marko Kulich, konateľ
Email: [email protected]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIVACY POLICY IN ENGLISH:

Beclout Store LLC (the “Company”) respects the privacy concerns of the users of its website, www.kajabi.com and the services provided therein (the “Site”). The Company thus provides this privacy statement to explain what information is gathered during a visit to the Site and how such information may be used.

Your use of the Company’s services and this site are also governed by those of Kajabi, LLC, a California limited liability company. Please also review the Kajabi® website Terms of Use at https://newkajabi.com/policies/terms/ and Privacy Policy markokulich.com which also govern use of this Site.

Use of Information: As a general policy, no personally identifiable information, such as your name, address, or e-mail address, is automatically collected from your visit to the Site. However, certain non-personal information is recorded by the standard operation of the Company’s internet servers. Information such as the type of browser being used, its operating system, and your IP address is gathered in order to enhance your online experience.

The Site’s various mailing lists, downloads, special offers, contests, registration forms, and surveys may request that you give us contact information such as your name, mailing and/or e-mail address, demographic information such as your age and gender, and personal preference information such as your preferred software and interests. Information submitted at the time of submission will be used by the Company only as necessary for our legitimate business interests, including without limitation the improvement of our products, services and the contents of the Site. The Company may also share such information with our business and promotional partners to further those interests. Personally identifiable information is never sold or leased to any third parties. With your permission, we may use your contact information to send you information about our company and products. You may always opt-out of receiving future mailings as provided below. The Company does not store any credit card information it may receive in regard to a specific transaction and/or billing arrangement except as necessary to complete and satisfy its rights and obligations with regard to such transaction, billing arrangement, and/or as otherwise authorized by a user.

The Company may disclose user information in special cases when we have reason to believe that disclosing this information is necessary to identify, contact or bring legal action against someone who may be causing injury to or interference (either intentionally or unintentionally) with the Company’s rights or property, other users of the Site, or anyone else that could be harmed by such activities.

The Company may also be required to disclose personal information in response to lawful requests by public authorities, including to meet national security or law enforcement requirements.

Please also note that third-parties who provide and/or publish content via the Company’s Kajabi® Service shall be deemed the data controllers for any personal data contained in the content uploaded by any such party to the Company’s Kajabi® Service (“Third-Party Content”) and any other personal data processed in relation to such Third-Party Content. This privacy policy only concerns the processing for which the Company is data controller. If you have any questions regarding personal data contained in the Third-Party Content, please contact the third-party provider responsible for such Third Party Content.

Children Age 16 and Under: The Company recognizes the special obligation to protect personally identifiable information obtained from children age 16 and under. AS SUCH, IF YOU ARE 16 YEARS OLD OR YOUNGER, THE COMPANY REQUESTS THAT YOU NOT SUBMIT ANY PERSONAL INFORMATION TO THE SITE OR TO THE COMPANY. If the Company discovers that a child age 16 or younger has signed up on the Site or provided us with personally identifiable information, we will delete that child’s identifiable information from our records.

Kajabi nonetheless encourages parents to go online with their kids. Here are a few tips to help make a child’s online experience safer:

  • Teach kids never to give personal information, unless supervised by a parent or responsible adult. Includes name, address, phone, school, etc.
  • Know the sites your kids are visiting and which sites are appropriate.
  • Look for Website privacy policies. Know how your child’s information is treated.
  • Check out the FTC’s site for more tips on protecting children's privacy online.

Use of Cookies: Cookies are pieces of information that a website transfers to an individual’s computer hard drive for record keeping purposes. Cookies make using our Site easier by, among other things, saving your passwords and preferences for you. These cookies are restricted for use only on our Site, and do not transfer any personal information to any other party. Most browsers are initially set up to accept cookies. You can, however, reset your browser to refuse all cookies or indicate when a cookie is being sent. Please consult the technical information relevant to your browser for instructions. If you choose to disable your cookies setting or refuse to accept a cookie, some parts of the Site may not function properly or may be considerably slower.

Kajabi uses the following cookies on the Site:

Cookie Name Purpose
_kjb_session Kajabi session cookie Tracks your active admin session so you don't need to re-login
kjba Kajabi affiliate token Tracks which affiliate has referred an offer purchase
_abv Admin bar hidden Tracks whether the user wishes their admin previewing bar to be hidden

Malware/Spyware/Viruses: Neither the Company nor the Site knowingly permit the use of malware, spyware, viruses, and/or other similar types of software.

Links to External Sites: The Company is not responsible for the content or practices of third party websites that may be linked to the Site. The Company is also not responsible for any information that you might share with such linked websites. You should refer to each website’s respective privacy policy and practices prior to disclosing any information.

Bulletin Boards and Chat Areas: Guests of the Site are solely responsible for the content of messages they post on the Company’s forums, such as chat rooms and bulletin boards. Users should be aware that when they voluntarily disclose personal information (e.g., user name, e-mail address, phone number) on the bulletin boards or in the chat areas, that information can be collected and used by others and may result in unsolicited messages from other people. You are responsible for the personal information you choose to submit in these instances. Please take care when using these features.

Choice/Opt-Out: The Site may provide you the opportunity to opt-in to receive communications from us at the point where we request information about you. You always have the option of removing your name from any e-mail list in order to discontinue any such future communications. In order to ensure immediate removal from any list, please follow the specific instructions set forth within the communications you receive from the Company which you no longer wish to receive. If you are unsuccessful in completing the instructions specified in any such communication, please e-mail us at [email protected]  including a copy of the undesired email attached to the request, and state you wish to be removed from the mailing list.

Transfer of Information Across National Borders: Our site and various information we collect are operated on servers located in various jurisdictions, including the United States. When you access or use the Site and/or our services, personal information about you may be transferred outside the country in which you are situated to these other locations. The Company’s policies ensure that such personal information is protected to the same standard when processed by any Company entity or office around the world. We also ensure that appropriate contracts containing standard data protection clauses approved by the European Commission to protect that information and the rights of individuals are in place with any and all third-party service providers we may use.

Your Access to and Control Over Your Personally Identifiable Information: At any time, but only once per calendar year, or as otherwise required under applicable law, users may contact Company to review the personally identifiable information that Company has collected about you. If you discover any errors, please notify Company and the information will be corrected. To review the personally identifiable information that company has collected about you, please send an email to [email protected] with the subject line: “Personal Information Review Request.” Users may also request that Company delete a user account(s) or, if you have not established a user account, your email address, and any related data at any time. If you wish to delete your user account(s), please email us at [INSERT LEGAL EMAIL ADDRESS] with the words “Delete Account” in the subject line. If you do not have a user account and wish to delete your email address or other personally identifiable information that you might have provided through your use of the Site, any Games, and/or any Services, please email us at [email protected]
with the words “Delete My Information” in the subject line.

You may also choose to confirm that the Company does not use your personal information in certain ways and/or to otherwise “opt out” of certain uses of that personal information, including without limitation (i) when your personal may to be disclosed to a third party unrelated to the Company and/or parties directly related to providing your Services and/or (ii) when your personal information may be used for a purpose that is materially different from the purpose(s) for which it was originally collected or subsequently authorized by you. If you wish to limit your personal data in either such way, or have other questions about how the Company may use your personal data, please contact us at [email protected] with the words “Privacy Request” in the subject line.

Your California Privacy Rights: California Civil Code Section 1798.83 permits California residents to request from companies conducting business in California a list of third parties to which the company has disclosed personally identifiable information during the preceding year for direct marketing purposes. Company has not and will not share your personally identifiable information with third parties for their direct marketing purposes; accordingly, it will not maintain such a list of third parties. If you are a resident of California and want additional information confirming how Company does not share your personally identifiable information with third parties for their direct marketing purposes, you may contact us at [email protected] with the words “California Privacy” in the subject line of your email.

Contact Information for Complaints or Concerns: If you have any complaints or concerns about the Company or about this privacy statement, please contact:

Via email: [email protected]

or

Via regular mail: [email protected]

Beclout Store LLC Attn: Privacy Policy/Legal
Agatova 516/2

Kanianka

97217

Slovakia

Information provided by you via general e-mail inquiries to the Company such as your e-mail address is used only to respond to your inquiries in the ordinary course of business, and is never shared with third parties.

If you are a resident of the EU and have an unresolved data privacy concern or personal information collection, use, or disclosure concern, you may file a complaint/inquiry with us at:

Security/How Your Personally Identifiable Information Is Protected: Security for all personally identifiable information is extremely important to us. We have implemented technical, administrative and physical security measures to attempt to protect your personally identifiable information from unauthorized access and improper use. We also protect your personally identifiable information offline. Only employees who need the information to perform a specific job (for example, customer service) are granted access to personally identifiable information. The computers/servers in which we store personally identifiable information are kept in a secure environment. We continually review all such measures and update them when appropriate. Unfortunately, no data transmission over the Internet can be guaranteed to be 100% secure. As a result, while we strive to protect your personal information, Company cannot ensure or warrant the security of any information you transmit via the internet. By transmitting any such information to Company, you accept that you do so at your own risk.

Your Acceptance of These Terms: By using the Site, you accept the policies and restrictions set forth in this Online Privacy Policy. If you do not agree to this policy, please do not use the Site. This Online Privacy Policy may be revised from time to time by updating this posting. You are bound by any such revisions and should therefore periodically visit this page to review the then current Online Privacy Policy to which you are bound.

Last Updated: Jun 6, 2020

DISCLAIMER: This document and all of information contained herein are presented for informational purposes only. Nothing contained herein is intended as legal advice. The receipt or review of any information does not create an attorney-client relationship with Kajabi, LLC nor any attorney associated with Kajabi, LLC. Nothing in this document is intended to be a substitute for legal advice obtained from an attorney licensed in the appropriate jurisdiction.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.