Terms of Service

Všeobecné obchodné podmienky

1. Obecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.markokulich.com. Podmienky bli┼żšie vymedzujú a upres┼łujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Beclout Store s.r.o., Agátová 516/2, Kanianka, 97217. Vz┼ąahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebite─żom, neupravené obchodné podmienky sa riadia ob─Źianskym zákonníkom (─Ź. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebite─ża (─Ź. 250/2007 Z. z.). Vz┼ąahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikate─żom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Tento materiál je informa─Źným produktom. Akéko─żvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu súhlasíte, ┼że akéko─żvek pou┼żitie informácií z tréningových materiálov a úspechy ─Źi neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie ┼żiadnu zodpovednos┼ą. V tomto materiáli mô┼żete nájs┼ą informácie o produktoch alebo slu┼żbách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporú─Źaním a vyjadrením môjho názoru k tejto tematike.

2. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané slu┼żby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolova┼ą a prípadne opravi┼ą. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, to znamená, predávajúci sa zaväzuje sprostredkova┼ą kupujúcemu objednané slu┼żby a kupujúci sa zaväzuje uhradi┼ą kúpnu cenu slu┼żieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, ┼że sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.markokulich.com spolo─Źnosti Beclout Store, s.r.o. a ┼że s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddelite─żnou sú─Źas┼ąou kúpnej zmluvy. Ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zruši┼ą objednávku zo strany kupujúceho mo┼żno pod─ża bodu 8 týchto Obchodných podmienok.

3. Cena produktov, pokuty, faktúry

V zhrnutí prihlášky nájdete všetky ceny slu┼żieb na stránkach www.markokulich.com

Zmluvná pokuta. Pokia─ż kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a v─Źas, je povinný predávajúcemu zaplati┼ą zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za ka┼żdý de┼ł pred─║┼żenia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

Faktúra: oh─żadom platieb uskuto─Ź┼łovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu da┼łový doklad – faktúru, ktorá slú┼żi ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4. Forma platby

Platba za objednané slu┼żby je jednorazová, to znamená, ┼że kupujúci zaplatí ihne─Ć po odoslaní objednávkového formulára.

5. Spôsob platby

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri vypl┼łovaní objednávkového formulára. Po odoslaní formulára presmeruje Kupujúceho na ─Ćalšiu stránku pod─ża zvoleného spôsobu platby. Platba je úspešne dokon─Źená zobrazením potvrdzujúcej správy a zaslaným e-mailom s dokladom o úhrade. V prípade neúspešnej úhrady je Kupujúci informovaný správou zobrazenou na platobnej stránke a e-mailom. 

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu Stripe, ktorá poskytuje technológiu bezpe─Źného spracovania online platieb. ─îísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sa zadávajú pomocou šifrovaného kanálu spolo─Źnosti Stripe.

  • Opakovaná platba - 30 dní

V prípade, ┼że predmetom kúpy je ─Źlenstvo v "Online Profit Club" s pravidelným 30 denným ─Źlenským poplatkom, vyu┼żíva poskytovate─ż k úhrade ─Źlenského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje plati┼ą pravidelný fixný ─Źlenský poplatok vo výške zrete─żne a jasne uvedenej pri objednávke ─Źlenstva (maximálne však 49 € mesa─Źne) a to po celú dobu trvania ─Źlenstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento ─Źlenský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol ka┼żdých 30 dní (vrátane dátumom objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania ─Źlenstva v klube.
 

  • Upozornenie na automatickú platbu
  • V prípade, ┼że objednávka podlieha opakovanej platbe, kupujúci je v┼żdy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o fixnej výške pravidelného mesa─Źného poplatku i spôsobu, ako je mo┼żné ─Źlenstvo v klube ukon─Źi┼ą a zastavi┼ą tak opakované strhávanie platieb. V prípade, ┼że vyplníte objednávku, ktorá opakovanú platbu zahr┼łuje, zašleme vám do 2 pracovných dní od prevedenia prvej platby potvrdenie o zalo┼żení opakovanej platby, a to prostredníctvom e-mailu uvedeného vo vašej objednávke. Zárove┼ł v┼żdy 3 dní pred automatickým strhnutím platby je kupujúci o tejto skuto─Źnosti upozornený na e-mail uvedený v objednávke, spolu s jasnou informáciou, ako mô┼że kupujúci opakované platby zruši┼ą.

  • Ukon─Źenie ─Źlenstva v klube a zrušenie automatickej platby

    Svoje ─Źlenstvo v "Online Profit Club" mô┼że kupujúci kedyko─żvek ukon─Źi┼ą k tomu ur─Źeným formulárom v online ─Źlenskej sekcii, alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese [email protected]. Ukon─Źením ─Źlenstva v klube je pravidelná platba zrušená a ─Źlenský poplatok sa nebude na─Ćalej z platobnej karty strháva┼ą. Ukon─Źením ─Źlenstva v klube sa kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu ─Źlenstvo klubu prinášalo. V prípade zrušenia ─Źlenstva bude prístup (po vypršaní uhradenej doby ─Źlenstva) deaktivovaný.

6. Zabezpe─Źenie a ochrana autorských práv

Prístup k u┼żívate─żskému ú─Źtu je zabezpe─Źený u┼żívate─żským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachováva┼ą ml─Źanlivos┼ą oh─żadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho u┼żívate─żského ú─Źtu a berie na vedomie, ┼że predávajúci nenesie zodpovednos┼ą za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Elektronické produkty a slu┼żby sú ur─Źené len na osobnú potrebu kupujúceho. Produkty a slu┼żby, ktoré predávajúci prostredníctvom webových stránok predáva vrátane ich obsahu, podliehajú ochrane autorských práv. Ich ─Ćalšie šírenie ako celku alebo ich sú─Źastí je bez súhlasu dr┼żite─ża autorských práv zakázané. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za prípadnú ujmu, ktorú porušením autorských práv spôsobí.

Ukon─Źením ─Źlenstva v klube sa kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu ─Źlenstvo klubu prinášalo. V prípade, ┼że si napriek ukon─Źenému ─Źlenstvu kupujúci stiahne, nahrá alebo akýmko─żvek iným spôsobom ulo┼żí obsah klubu bez písomného súhlasu autora, má predajca právo na kompenzáciu škody pod─ża konkrétneho rozsahu porušenia autorských práv a hodnoty jednotlivých produktov.

7. Garancia

Pri objednaní slu┼żby alebo produktu má Kupujúci právo odstúpi┼ą od zmluvy bez udania dôvodu v rámci ─Źasového limitu uvedeného na predajnej stránke daného produktu (maximálne však do 14 dní a to ak videl menej ne┼ż 10% celého kurzu, vidíme to v systéme) Odstúpenie je mo┼żné urobi┼ą elektronickou formou - zaslaním e-mailu na adresu [email protected] s prehlásením, ┼że od zmluvy Kupujúci odstupuje. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s ─Źiastkou odpovedajúcou kúpnej cene online programu. ─îiastka bude vrátená do 30 dní od odoslania dobropisu Kupujúcemu. ─îiastka bude vrátená bankovým prevodom alebo priamym pripísaním na kartu, cez ktorú bolo zaplatené. Po odstúpení od zmluvy je Kupujúcemu ukon─Źený prístup do ─Źlenskej sekcie s doposia─ż zverejnenými materiálmi plateného programu. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy v rámci garancie vrátenia pe┼łazí, nemá nárok na doposia─ż nezverejnené lekcie a bonusy súvisiace s programom. 

Prípadné reklamácie alebo námietky mô┼że Kupujúci kedyko─żvek vznies┼ą elektronickou formou - zaslaním e-mailu na adresu [email protected]. Pre podanie reklamácie ─Źi námietky nie je daný ┼żiadny osobitný formulár. Z vyjadrenia Kupujúceho však musí v┼żdy vyplýva┼ą, v ─Źom spo─Źíva reklamácia alebo námietka a aký spôsob vybavenia po┼żaduje. O podanej reklamácii ─Źi námietke rozhodne Predávajúci najneskôr do 30 dní po jej obdr┼żaní. Kupujúci bude vyrozumený e-mailom vrátane odôvodnenia. 

8. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo pod─ża Ob─Źianskeho zákonníka odstúpi┼ą od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od vstúpenia do plateného kurzu ak videl menej ne┼ż 10% kurzu, a to elektronickou formou na tento email: [email protected] s prehlásením, ┼że od zmluvy odstupuje a prilo┼żením kópie faktúry/ da┼łového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s ─Źiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene online kurzu. ─îiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doru─Źenia emailu s odstúpením od zmluvy. ─îiastka bude vrátená bankovým prevodom. Pod odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do ─Źlenskej sekcie plateného online kurzu.

9. Zodpovednos┼ą za obsah webu

Webové stránky mô┼żu by┼ą aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a slu┼żby mô┼żu by┼ą kedyko─żvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

10. Ochrana osobných údajov

Spolo─Źnos┼ą Beclout Store s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektova┼ą dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpe─Źené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneu┼żitím. Údaje, ktoré uvádzate v prihláške do kurzu, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpe─Źením proti zneu┼żitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Vyplnením formulára Prihláška súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázy Beclout Store s.r.o., so sídlom na Agátová 516/2, Kanianka, 97217 ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovate─ża pre marketingové ú─Źely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov pod─ża zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zárove┼ł kupujúci ude─żuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokia─ż by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, mô┼żete nám to kedyko─żvek oznámi┼ą, aby sme mohli údaje pod─ża toho zablokova┼ą. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu mô┼żete kedyko─żvek odhlási┼ą s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte ka┼żdého emailu.

11. Závere─Źné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú ú─Źinnos┼ą d┼ła 01.04.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terms of use in English:

PLEASE READ THESE TERMS OF USE CAREFULLY BEFORE USING THIS WEBSITE. By using this website, you signify your consent to these terms of use. If you do not agree to these Terms of Use, please do not use the website.

Your access to and use of this website, as well as all related websites operated by Beclout Store LLC (which includes markokulich.com, among others) (collectively the “Site”) is subject to the following terms and conditions (“Terms of Use”) and all applicable laws. By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, the Terms of Use and acknowledge that any other agreements between you and the Site are superseded and of no force or effect:

1. You agree that the Site itself, as well as all content, videos, training materials, products, services and/or other materials, made available on the Site by us or other third parties, as well as the look and feel of all of the foregoing, (collectively referred to as the “Content”) are maintained for your personal use and information by Beclout Store LLC, (the “Company”) and are the property of the Company and/or its third party providers. You agree that such Company Content shall include all proprietary videos, HTML/CSS, Javascript, graphics, voice, and sound recordings, artwork, photos, documents, and text as well as all other materials included in the Site, excluding only the materials you provide. Subject to your compliance with these Terms of Use, the Company hereby grants you a limited license, which is non-exclusive, non-transferable, and non-sublicensable, to access, view, and use the Site solely for your personal purposes. No Company Content may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted, distributed, used for public or commercial purposes, or downloaded in any way unless written permission is expressly granted by the Company. Modification of the Content or use of the Content for any other purpose is a violation of the copyright and other proprietary rights of the Company, as well as other authors who created the materials, and may be subject to monetary damages and penalties. You may not distribute, modify, transmit or use the content of the Site or any Content, including any and all software, tools, graphics and/or sound files, for public or commercial purposes without the express written permission of the Company.

2. All Content, such as text, data, graphics files, videos and sound files, and other materials contained in the Site, are copyrighted unless otherwise noted and are the property of the Company and/or a supplier to the Company. No such materials may be used except as provided in these Terms of Use.

3. All trade names, trademarks, and images and biographical information of people used in the Company Content and contained in the Site, including without limitation the name and trademark “[INSERT COMPANY TRADEMARKS]”, are either the property of, or used with permission by, the Company. The use of Content by you is strictly prohibited unless specifically permitted by these Terms of Use. Any unauthorized use of Content may violate the copyright, trademark, and other proprietary rights of the Company and/or third parties, as well as the laws of privacy and publicity, and other regulations and statutes. Nothing contained in this Agreement or in the Site shall be construed as granting, by implication or otherwise, any license or right to use any Trademark or other proprietary information without the express written consent of the Company or third party owner. The Company respects the copyright, trademark and all other intellectual property rights of others. The Company has the right, but has no obligation, to remove content and accounts containing materials that it deems, in its sole discretion, to be unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Use. If you believe that your intellectual property rights are being violated and/or that any work belonging to you has been reproduced on the Site or in any Content in any way, you may notify Company at [INSERT LEGAL EMAIL ADDRESS]. Please provide your name and contact information, the nature of your work and how it is being violated, all relevant copyright and/or trademark registration information, the location/URL of the violation, and any other information you believe is relevant.

4. While the Company uses reasonable efforts to include accurate and up-to-date information in the Site, the Company makes no warranties or representations as to its accuracy. The Company assumes no liability or responsibility for any errors or omissions in the content of the Site.

5. When you register with the Company and/or this Site, you expressly consent to receive any notices, announcements, agreements, disclosures, reports, documents, communications concerning new products or services, or other records or correspondence from the Company. You consent to receive notices electronically by way of transmitting the notice to you by email.

6. If you send comments or suggestions about the Site to the Company, including, but not limited to, notes, text, drawings, images, designs or computer programs, such submissions shall become, and shall remain, the sole property of the Company. No submission shall be subject to any obligation of confidence on the part of the Company. The Company shall exclusively own all rights to (including intellectual property rights thereto), and shall be entitled to unrestricted use, publication, and dissemination as to all such submissions for any purpose, commercial or otherwise without any acknowledgment or compensation to you.

7. The Company shall use commercially reasonable efforts to restrict unauthorized access to our data and files. However no system whether or not password protected can be entirely impenetrable. You acknowledge that it may be possible for an unauthorized third party to access, view, copy, modify, or distribute the data and files you store using the Site. Use of the Site is completely at your own risk.

8. The Company will not intentionally disclose any personally identifying information about you to third parties, except where the Company, in good faith, believes such disclosure is necessary to comply with the law or enforce these Terms of Use. By using the Site, you signify your acceptance of the Company’s Privacy Policy. If you do not agree with this Privacy Policy, in whole or part, please do not use this Site.

9. NEITHER THE COMPANY NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN CREATING, PRODUCING, OR MAINTAINING THE SITE AND/OR ANY CONTENT ON THE SITE SHALL BE LIABLE UNDER ANY CIRCUMSTANCES FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF YOUR ACCESS TO OR USE OF THE SITE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, ALL CONTENT ON THE SITE IS PROVIDED “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE COMPANY DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OF THE MATERIALS IN THE SITE, THE RESULTS OF THE USE OF SUCH MATERIALS, THE SUITABILITY OF SUCH MATERIALS FOR ANY USER’S NEEDS OR THE LIKELIHOOD THAT THEIR USE WILL MEET ANY USER’S EXPECTATIONS, OR THEIR CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR CORRECTION. THE COMPANY LIKEWISE DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS OR GUARANTEES THAT YOU WILL EARN ANY MONEY USING THE SITE OR THE COMPANY’S TECHNOLOGY OR SERVICES. YOU ACCEPT ALL RESPONSIBILITY FOR EVALUATING YOUR OWN EARNING POTENTIAL AS WELL AS EXECUTING YOUR OWN BUSINESS AND SERVICES. YOUR EARNING POTENTIAL IS ENTIRELY DEPENDENT ON YOUR OWN PRODUCTS, IDEAS, TECHNIQUES; YOUR EXECUTION OF YOUR BUSINESS PLAN; THE TIME YOU DEVOTE TO THE PROGRAM, IDEAS AND TECHNIQUES OFFERED AND UTILIZED; AS WELL AS YOUR FINANCES, YOUR KNOWLEDGE AND YOUR SKILL. SINCE THESE FACTORS DIFFER AMONG ALL INDIVIDUALS, THE COMPANY CANNOT AND DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS OR GUARANTEES REGARDING YOUR SUCCESS OR INCOME LEVEL. THE COMPANY DOES NOT WARRANT THAT USE OF THE MATERIALS WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT THIS SITE, THE CONTENT, AND/OR THE MATERIALS AVAILABLE ON THIS SITE ARE FREE FROM BUGS OR VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR THE COST OF ALL NECESSARY REPAIRS OR CORRECTIONS. THE COMPANY SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY PERFORMANCE OR SERVICE PROBLEMS CAUSED BY ANY THIRD PARTY WEBSITE OR THIRD PARTY SERVICE PROVIDER. ANY SUCH PROBLEM SHALL BE GOVERNED SOLELY BY THE AGREEMENT BETWEEN YOU AND THAT PROVIDER. Please note that the applicable jurisdiction may not allow the exclusion of implied warranties. Some of the above exclusions may thus not apply to you.

10. THE COMPANY SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY PERFORMANCE OR SERVICE PROBLEMS CAUSED BY ANY THIRD PARTY WEBSITE OR THIRD PARTY SERVICE PROVIDER (including, for example, your web service provider service, Stripe payment services, your software and/or any updates or upgrades to that software). ANY SUCH PROBLEM SHALL BE GOVERNED SOLELY BY THE AGREEMENT BETWEEN YOU AND THAT PROVIDER. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO DETERMINE, IN ITS SOLE DISCRETION, WHETHER THE COMPANY IS RESPONSIBLE FOR ANY SUCH MALFUNCTION OR DISRUPTION. THE COMPANY ALSO RESERVES THE RIGHT TO LIMIT YOUR USE OF THE SITE AND/OR THE CONTENT OR TO TERMINATE YOUR ACCOUNT SHOULD THE COMPANY DETERMINE THAT YOU HAVE VIOLATED THESE TERMS OF USE, OR THAT YOU HAVE VIOLATED ANY OTHER RULES OR CONDITIONS OF THE COMPANY. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO REFUSE ACCESS TO THE SITE AND/OR THE COMPANY’S CONTENT, PRODUCTS AND/OR SERVICES TO ANYONE IN ITS SOLE DISCRETION. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO DETERMINE, IN ITS SOLE DISCRETION, WHETHER THE COMPANY IS RESPONSIBLE FOR ANY SUCH MALFUNCTION OR DISRUPTION. THE COMPANY MAY, IN ITS SOLE DISCRETION, REFUND THE INITIAL FEE CHARGED FOR ANY USE OF THE SITE AND/OR ANY CONTENT OR A PRO-RATA PORTION THEREOF CONSISTENT WITH THE COMPANY’S REFUND POLICY. THE COMPANY SHALL REFUSE ANY REFUND THIRTY (30) DAYS AFTER YOUR PAYMENT FOR USE OF THE SITE AND/OR ANY CONTENT, EITHER PURSUANT TO THE COMPANY’S CUSTOMER LICENSE AGREEMENT OR OTHERWISE, REGARDLESS OF THE REASON FOR DISRUPTION.

11. IN NO EVENT SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, RELIANCE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER FORESEEABLE OR NOT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGE OR LOSS OF PROPERTY, EQUIPMENT, INFORMATION OR DATA, LOSS OF PROFITS, REVENUE OR GOODWILL, COST OF CAPITAL, COST OF REPLACEMENT SERVICES, OR CLAIMS FOR SERVICE INTERRUPTIONS OR TRANSMISSION PROBLEMS, OCCASIONED BY ANY DEFECT IN THE SITE, THE CONTENT, AND/OR RELATED MATERIALS, THE INABILITY TO USE SERVICES PROVIDED HEREUNDER OR ANY OTHER CAUSE WHATSOEVER WITH RESPECT THERETO, REGARDLESS OF THEORY OF LIABILITY. THIS LIMITATION WILL APPLY EVEN IF THE COMPANY HAS BEEN ADVISED OR IS AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

12. You agree to indemnify and hold the Company and each of its directors, officers employees, and agents, harmless from any and all liabilities, claims, damages and expenses, including reasonable attorney’s fees, arising out of or relating to (i) your breach of this Agreement, (ii) any violation by you of law or the rights of any third party, (iii) any materials, information, works and/or other content of whatever nature or media that you post or share on or through the Site, (iv) your use of the Site or any services that the Company may provide via the Site, and (v) your conduct in connection with the Site or the services or with other users of the Site or the services. The Company reserves the right to assume the exclusive defense of any claim for which we are entitled to indemnification under this Section. In such event, you shall provide the Company with such cooperation as is reasonably requested by the Company.

13. The provisions of these Terms of Use are for the benefit of the Company, its subsidiaries, affiliates and its third party content providers and licensors, and each shall have the right to assert and enforce such provisions directly or on its own behalf.

14. This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without giving effect to any principles of conflicts of law. You further submit to the exclusive jurisdiction of the state and federal courts sitting in Orange County, California. If any provision of this agreement shall be unlawful, void, or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severable from this agreement and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

15. These Terms of Use may be revised from time to time by updating this posting. You are bound by any such revisions and should therefore periodically visit this page to review the then current Terms of Use to which you are bound.

Last Updated: Jun 6, 2020

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.